دانلود مشخصات فنی لودسل

  مدل/ سازنده REVERE(VISHAY) ریویر آمریکا CELLTEC سلتک آمریکا ZEMIC زمیک هلند KELI کلی چین     S یونیورسال (کششی-فشاری) 9363 Stainless steel 50kg/100kg/250kg/500kg 1T/2.5T/5T US5 Stainless steel 50/100/250 /500/750kg —————————————– UN3 Alloy Steel 50/100/250/500kg 1T/2T/5T/10T/20T B3G Stainless steel   50/100/200/250kg/500kg/1T/2.5T/5T/10T ————————————— H3 Alloy Steel /25/50/100/200/250/500/750kg 1T/1.5T/2T/3T/5T 7.5T/10T/20T/3OT DEE Alloy Steel 100kg/250kg/500kg/1T/1.5T/2T/3T/5T       […]