اندازه گیری فشار

بسیاری از تکنیک برای اندازه گیری فشار و خلاء توسعه داده شده است. ابزار برای اندازه گیری فشار سنج فشار سنج و یا خلاء نامیده می شود. فشار سنج ابزاری است که با استفاده از ستون مایع برای اندازه گیری فشار، اگر چه مدت است که اغلب استفاده می شود امروزه به معنی هر وسیله […]