شتاب سنج

شتاب سنج دستگاهی است که شتاب مناسب را اندازه گیری می کند. شتاب مناسب اندازه گیری شده توسط شتاب سنج لزوما شتاب هماهنگ (نرخ تغییر سرعت) ندارد. در عوض، با شتاب سنج  می توان شتاب مرتبط با  وزن توده تست در حالت سکون مرجع از دستگاه شتاب سنج را اندازه گیری کرد. به عنوان مثال، […]