سنسور اثر هال چگونه کار میکند؟

سنسور اثر هال یک مبدل است که ولتاژ خروجی آن متفاوت است در پاسخ به یک میدان مغناطیسی می باشد. سنسورهای اثر هال برای تعویض نزدیکی، موقعیت، تشخیص سرعت، و در حال حاضر برنامه های کاربردی در سنجش مورد استفاده قرار می گیرند. در ساده ترین شکل خود، سنسور عمل به عنوان یک مبدل آنالوگ […]