چگونه LVDT کار می کند؟

دیفرانسیل ترانسفورماتور متغیر خطی (LVDT) (نیز نامیده می شود فقط یک دیفرانسیل ترانسفورماتور [1]) یک نوع ترانسفورماتور الکتریکی مورد استفاده برای اندازه گیری جابجایی خطی (موقعیت) است. همتای این دستگاه است که برای اندازه گیری جابجایی های دوار استفاده می شود، دورانی متغیر دیفرانسیل ترانسفورماتور (RVDT) نامیده می شود. دیفرانسیل ترانسفورماتور متغیر خطی، دارای سه […]