سنسور جریان جرمی

سنسور جریان جرمی توده هوا مورد استفاده قرار گیرد برای پیدا کردن جریان توده هوای وارد شده تزریق سوخت موتور های احتراق داخلی.اطلاعات توده هوا لازم است برای واحد کنترل موتور (ECU) به تعادل و انتقال جرم سوخت درست به موتور است. هوا چگالی آن تغییر آن را به عنوان گسترش می یابد، و عقد […]