متر نسبت سوخت و هوا

متر نسبت سوخت و هوا، نظارت بر نسبت هوا به سوخت در یک موتور احتراق داخلی است. همچنین نسبت هوا و سوخت سنج، سوخت هوایی متر، و یا هوا و سوخت سنج نامیده می شود. آن را بار خوانده شده ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن، گاهی اوقات نیز نامیده می شود سنسور لامبدا، که آیا آن […]