طبقه بندی خطاهای اندازه گیری

یک سنسور خوب اطاعت از قوانین زیر: حساس به اموال اندازه گیری تنها نسبت به هر اموال دیگر است به احتمال زیاد در کاربرد آن مواجه می شود آیا ملک اندازه گیری را تحت تاثیر قرار نمی سنسور ایده آل طراحی شده اند به خطی یا خطی به برخی از تابع ریاضی ساده از اندازه […]