بیوچیپ

بیوچیپ biochip در زیست شناسی مولکولی، زیست تراشه ها اساسا آزمایشگاه های کوچک هستند که می توانند صدها یا هزاران ن واکنش بیوشیمیایی همزمان انجام شده است. بیوچیپ biochip از شامل زیست تراشهه ای محققان را قادر می سازد تا به سرعت روی صفحه نمایش تعداد زیادی از آنالیتها بیولوژیکی برای تنوع از اهداف است. […]