بارومتر (فشارسنج)چیست؟

فشارسنج یک ابزار علمی مورد استفاده در هواشناسی برای اندازه گیری فشار جو است. گرایش فشار می تواند تغییرات کوتاه مدت در آب و هوا را پیش بینی. اندازه گیری های متعدد از فشار هوا در تجزیه و تحلیل سطح آب و هوا استفاده می شود برای کمک به پیدا کردن فرورفتگی های سطحی، سیستم […]