همکاری با اسپک

شرکت اسپک به منظور گسترش کانالهای فروش خود از میان متقاضیان و فعالان بازار در تهران و شهرستانها نمایندگی فعال می پذیرد،شرایط اعطای نمایندگی به شرح ذیل می باشد: این شرکت یک دوره سه ماهه با چندین شخص حقیقی یا حقوقی  در هر شهرهمکاری خواهد نمود و پس از این دوره ، از میان آنها […]